Skip to main content

Verdandi Brandkärr

i Nyköping i över 40 år

Vi driver social kontaktverksamhet

Verdandi i Nyköping har funnits i över 40 år. Vi driver social kontaktverksamhet på Mariebergsvägen 59 i Brandkärr. Det innebär att vi  fungerar som en social mötesplats för alla som vill komma. Här finns biljardbord, pingisbord samt datorer med tillgång till Internet. Vi ordnar olika aktiviteter för ungdomar/barn exempelvis badresor under sommaren. Samt den årliga fotbollsturneringen Brandkärrskuppen som är öppen för alla åldrar från 6 och uppåt.

Vi tillhör riksorganisationen Verdandi. Mer om våra gemensamma utgångspunkter kan du läsa här eller titta in på www.verdandi.se

Verdandi – arbetarnas socialpolitiska organisation arbetar för social rättvisa och ett alkoholskadefritt samhälle, genom att organisera utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Verdandi är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och socialt nätverksarbete;

  • För bättre vardagsvillkor
  • För en generell och solidarisk välfärdspolitik
  • Mot missbruk

Verdandi jobbar som ett arbetsintegrerat socialt företag

Vår människosyn

I Verdandis människosyn ingår tron på att människan har resurser båda att ta ansvar för sitt liv och att förändra sina livsbetingelser. Människan har också resurser och personliga förutsättningar att ta aktiv del i en förändring av samhället och sin sociala verklighet tillsammans med andra människor.

Tron på de mänskliga resurserna, och tron på att människorna med sina resurser kan skapa en god tillvaro, samt övertygelsen om att hon därmed förstärker sina goda egenskaper och sin vilja till (gemensamt) ansvarstagande för andra, är grunden för Verdandis människosyn.

Människan är en social varelse, d.v.s. hon blir något, för sin identitet tillsammans med andra. Gemensamma aktiviteter, som bygger på solidariskt ansvarstagande för varandra, bryter ensamhet och isolering och ger mening åt vardagen. Enligt Verdandis människosyn är varje människa unik, men vars och ens resurser måste ges möjlighet och frigöras i samspelet med andra.

Den totala samhällsmiljön

Verdandis samhällsuppfattning bygger på grundsynen att människor på ett avgörande sätt formas av sin miljö. Vi menar då miljön i vid bemärkelse, d.v.s. vår totala livssituation.

Människan kan även på olika sätt påverka sin miljö. Genom att arbetar för förändringar och förbättringar tillsammans med andra människor, kan vi påverka miljön och våra livsbetingelser, både kortsiktigt och långsiktigt. För att bli starka i denna förändringskamp måste vi gå samman med andra människor som har samma eller likartade grundvärderingar.

Historia

Verdandi bildades 1896 som en proteströrelse mot rådande missförhållanden och sociala orättvisor. Den kampen har vi fortsatt i över 100 år!

Åtgärderna som behövdes för att undanröja orsakerna till sociala orättvisor handlade om: Bostäder, utbildning, åtta timmars arbetsdag, politiskt inflytande genom bl.a. allmän och lika rösträtt.

Verdandi var då, som nu, partipolitiskt obundna, men tillhörande arbetarrörelsen med en socialistisk människosyn. Verdandi har alltid haft rollen som självständig pådrivare i kampen mot sociala missförhållanden.

Våra grundläggande behov

Alla människor har samma grundläggande behov. D.v.s. behov av inkomster för sin försörjning, bostad arbete eller annan meningsfull sysselsättning (t.ex. utbildning), och gemenskap med andra människor.

I människors grundläggande behov ingår också rätten till trygghet, utveckling, deltagande i samhällsbygget, samt möjlighet till eget skapande och utvecklade kulturupplevelser. Det är också viktigt att vi får bli sedda, får bekräftelse att vi duger och är accepterade för den vi är. Vi måste få känna oss älskade, även om en viss del av vårt beteende inte kan förstås eller automatiskt accepteras av andra.

Våra möjligheter till ett bra liv hänger samman med hur vi kan tillgodose dessa grundläggande behov.

Politiska ställningstaganden

Verdandis mål är Social rättvisa och ett alkoholskadefritt samhälle. Med social rättvisa menar vi att skola, barnomsorg, äldrevård, kriminalvård, socialtjänst o.s.v. ska rymmas inom den offentliga sektorn och vara tillgänglig för alla.

I det alkoholskadefria samhället ska orsakerna till missbruk vara undanröjda, d.v.s. allas behov av boende, arbete och en utvecklande social miljö ska vara tillgodosedda.

Den sociala rättvisan ska genomsyra alla andra politiska frågor, t.ex. arbetstidsfrågan, integration, jämställdhet o.s.v.

Verdandi i övriga Sverige

Verdandi-Brandkärr ingår i Sörmlands Verdandi-distrikt som tillhör Verdandi-arbetarnas socialpolitiska organisation. Verdandi organiserar medlemmar runt om i hela Sverige, från Kiruna i norr till Landkrona i söder.

Om du vill komma i kontakt med någon av dessa kan du kontakta oss, eller Verdandis förbundsexpedition:

Verdandi
Fatbursgatan 8
118 54 Stockholm
08-642 28 80

Verdandi finns också på Internet: www.verdandi.se och på facebook.

Bli medlem i Verdandi

Alla som vill kan bli medlemmar hos oss, både barn och vuxna. Man kan också välja att gå med som familjemedlem och då är hela familjen med på ett och samma medlemsskap. Vi har dock ett viktigt undantag: Ingen som är medlem eller sympatiserar med främlingsfientliga eller rasistiska organisationer kan bli medlem hos oss.

Det kostar 50 kr/ barn under 18 år, 70 kr/ år för vuxna och 120 kr/familj och år.

Kontakta oss om du vill bli medlem i Verdandi-Brandkärr:
Tel: 0155-28 64 02
E-post: brandkarr@verdandi-nykoping.se

Vill du bli medlem i en annan verdandi-avdelning? Kolla in förbundets hemsida för länkar: www.verdandi.se